เปรียบเทียบเงินเดือน สส.-สว. กับ “เบี้ยผู้สูงอายุ” รายเดือน – Sport365TH

เปรียบเทียบเงินเดือน สส.-สว. กับ “เบี้ยผู้สูงอายุ” รายเดือน


เปรียบเทียบเงินเดือน สส.-สว. เงินตำแหน่งบวกเงินเพิ่ม รวม 113,560 บาทต่อคน ขณะที่ “เบี้ยผู้สูงอายุ” ได้เดือนละ 600-1,000 ตามลำดับ 

จากกรณีที่รัฐบาลปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นั้น 

จากนี้ไปผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะไม่ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด 

ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเหล่าบรรดาพรรคการเมือง และในโลกออนไลน์ ที่มีการตั้งคำถามต่างๆ มากมายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แบบนี้เท่ากับสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับผู้สูงอายุหรือไม่ 

หรือแม้แต่กระทั่งบางความคิดเห็นก็ได้ตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณ โดยมีการเปรียบเทียบเงินเดือน สส. สว. ในแต่ละเดือนกับ เบี้ยของผู้สูงอายุรายเดือนด้วย 

สำหรับ สส. นั้นได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม 113,560 บาท 

สว.ได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม 113,560 บาท 

ขณะที่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีลำดับดังนี้ ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท และผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท

 

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top