“อดิศร เพียงเกษ” ได้เป็นประธานวิปรัฐบาล – Sport365TH

“อดิศร เพียงเกษ” ได้เป็นประธานวิปรัฐบาล

[ad_1]

นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งวิปรัฐบาล “อดิศร เพียงเกษ” ได้นั่งเป็นประธาน 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงการคลัง ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร หรือวิปรัฐบาล ประกอบด้วย นายอดิศร เพียงเกษ เป็นประธาน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นรองประธานคนที่1  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นรองประธานคนที่ 2  นายสรวงศ์ เทียนทอง รองประธานคนที่ 3  นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นรองประธานคนที่ 4  นายอนันต์ ผลอำนวย เป็นรองประธานคนที่ 5  และนางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ เป็นรองประธานคนที่6

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อกรรมการดังนั้น

นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

 นางสาวสกุณา สาระนันท์

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

นายวันนิวัติ สมบูรณ์

นางสาวจิราพร สินธุไพร

นางสาวชนก จันทาทอง

นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นางเทียบจุฑา ขาวขำ

 นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ

นายรังสรรค์ มณีรัตน์

นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์

 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

นายวรวงศ์ วรปัญญา

 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์

นายธนยศ ทิมสุวรรณ

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย

 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

นายอำนาจ วิลาวัลย์

นางสุขสมรวย วันทนียกุล

 นายภราดร ปริศนานันทกุล

 นายอัคร ทองใจสด

 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์

นายชัยมงคล ไชยรบ

 นายองอาจ วงษ์ประยูร

 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

นายวิทยา แก้วภารดัย

นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์

นายศาสตรา ศรีปาน

นายปรเมษฐ์ จินา

นายเสมอกัน เที่ยงธรรม

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

นายสุการ์โน มะทา

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

นายพิมพกาญจน์ พลสมัคร

และนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ

โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทนส่วนราชการอาทิ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และมีนางมนพร เจริญศรี นายชูศักดิ์ ศิรินิล และพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นที่ปรึกษา และกรรมการด้วย

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top