ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร – Sport365TH

ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร


นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meetings ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ จัดเก็บตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ประเมินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ

s__4497423_0

s__4497422_0

รวมทั้ง มอบหมายหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มรายงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยัง มอบหมายหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือเสนอโครงการใหม่/โครงการตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ

แหล่งที่มา

Scroll to Top