ดย. มีนโยบายให้บ้านพักเด็ก-ครอบครัวทั่วไทย สร้างเครือข่ายศูนย์ชุมชน – Sport365TH

ดย. มีนโยบายให้บ้านพักเด็ก-ครอบครัวทั่วไทย สร้างเครือข่ายศูนย์ชุมชน
[ad_1]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งทั่วประเทศสร้างเครือข่ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล เพื่อทำหน้าที่ในการชี้เป้าเฝ้าระวังปัญหา ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี : การจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล เป็นนโยบายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดดำเนินการเพื่อสร้างระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถมีระบบการคุ้มครองเด็ก และคนในชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาได้ ซึ่งเราดำเนินการในพื้นที่ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากชาวบ้านในชุมชนจนเกิดเป็นรูปแบบโมเดล มีระบบการคุ้มครองเด็กของจังหวัด จากการดำเนินงานคนในพื้นที่สามารถจัดการปัญหาและสามารถที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนได้ และมีความเข้มแข็ง

นายประจักษณ์ ประภาการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด : เครื่องมือในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น โดยการใช้แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำหรือ CMST และประเมินตามแบบคัดกรอง และนำมาจัดกลุ่ม เรียงเป็น 3 สี คือ สีเขียว สีเหลือง และสีแดงหมายถึงกลุ่มที่มีปัญหา ทางเจ้าหน้าที่ต้องลงแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี : อยากให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อพม. อสม. อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม สานพลังร่วมกัน เพื่อให้เด็กๆ มีพื้นที่ที่ปลอดภัย และสังคมไทยไร้ความรุนแรง

ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองเด็ก ทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อให้พวกเค้าเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไป


แหล่งที่มา
[ad_2]
Scroll to Top