เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ – Sport365TH

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ


 

“ลุงอ๊อบ” ผบ.ทสส. ควง นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย จัดเต็มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ 

วันที่ 13 ม.ค. 67 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส. เป็นประธานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นางปัญญาดา หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) แบบบูรณาการอย่างทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “Duty First” แสดงถึงหน้าที่ของกองทัพในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2 กษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของทั้ง 2 พระองค์ เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 “Support to MOD/Gov” แสดงถึงบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล โดยจัดแสดง Project The TEN ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 66 รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทหาร และนักเรียนพยาบาล ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลในด้านต่างๆ 

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 “Modernization” แสดงถึงการพัฒนากองทัพไปสู่ความทันสมัย โดยจัดแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ และอากาศยานทางทหาร รวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 “People First” แสดงถึงศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน โดยจัดแสดงยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการพัฒนาประเทศ และบรรเทาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในยามวิกฤต 

เด็กมาแน่นกองทัพไทย ขนของเล่น-ของกิน-ของขวัญแจกเพียบ

ทั้งนี้การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ของกองบัญชาการกองทัพไทย จะสามารถสร้างความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างครบถ้วนทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ การให้บริการสวนสนุก สไลเดอร์ลม รถไฟราง ม้าหมุน อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งจัดรถบริการรับ-ส่ง ในเส้นทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองอีกด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top