จดทะเบียนรถ โอนรถ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ – Sport365TH

จดทะเบียนรถ โอนรถ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

[ad_1]

กรมการขนส่งทางบก แนะนำการเตรียมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนรถ และการดำเนินการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อ

เอกสารสำหรับจดทะเบียนรถใหม่

1. แบบคำขอจดทะเบียน
2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย
3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น
4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง
5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าว แล้วแต่กรณี
6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่

1. ค่าคำขอ คำขอละ 5 บาท
2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท /ค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่น ครั้งละ 50 บาท
3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท
5. ค่าภาษีประจำปี

สำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อ ผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้ว หากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพ โดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท รวมเป็นเงิน 105 บาท

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ

1. แบบคำขอโอนและรับโอน
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ และใบกำกับภาษีงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา
5. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน

356672416_667726468732699_266

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • ขนส่งทางบกเอาจริง! รถที่มีใบสั่งค้างชำระ จะต่อภาษีรถประจำปีไม่ได้
  • ตัดแต้มใบขับขี่ ทำอะไร ขับแบบไหน ถึงจะโดนตัดแต้ม มาดูกัน

แหล่งที่มา

[ad_2]

About The Author

Scroll to Top